Hrvatski broj 1 za računovodstvo, poreze i doprinose.

Javna objava godišnjih financijskih izvještaja (GFI-POD) do 30. lipnja 2019.

Datum objave: 24.06.2019, misljenja.hr

Članak 30., st. 5. Zakona o računovodstvu propisuje obvezu za obveznike javne objave da nekonsolidirane izvještaje i revizorsko izvješće dostave najkasnije u roku od šest mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (30. lipnja 2019.), a obveznici javne objave koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje, odnosno konsolidirana godišnja izvješća dužni su ih zajedno s revizorskim izvješćem dostaviti najkasnije u roku od devet mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.

Člankom 30., st. 9. Zakona o računovodstvu propisana je obveza poduzetnika koji tijekom poslovne godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama, da do 30. travnja tekuće godine Financijskoj agenciji dostavi Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu.

Obveznici javne objave godišnjih financijskih izvještaja, tj. za javnu objavu GFI-POD FINA-i predaju:
- j.d.o.o.,
- d.o.o.,
- d.d.,
- k.d.,
- Gospodarsko interesno udruženje,
- Trgovac pojedinac,
- Tuzemna poslovna jedinica nerezidenata
- Podružnica inozemnih poduzetnika.

Tko nije obveznik javne objave godišnjih financijskih izvještaja?
Godišnje financijske izvještaje za javnu objavu ne predaju: ustanove, zajednice ustanova, zadruge, obrtnici, slobodna zanimanja, obiteljska gospodarstva, fizičke osobe obveznici poreza na dobit.

Poduzetnici koji su do 30. travnja 2019. godine za 2018. godinu FINA-i dostavili izvještaje, pod uvjetom da im je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, prema čl. 32., st. 2. Zakona o računovodstvu, mogli su s istodobnom dostavom dodatnih podataka ispuniti obvezu predaje za statističke potrebe i javnu objavu.

Članovi uprave poduzetnika i njegova nadzornog odbora, ako postoji, odnosno izvršni direktori i upravni odbor, sukladno čl. 31., st. 2. Zakona o računovodstvu, odgovorni su da godišnji financijski izvještaji, odnosno godišnje izvješće, izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja ako se navodi odvojeno i nefinancijsko izvješće ako se izradi zasebno te, ako se sastavljaju, godišnji konsolidirani financijski izvještaji, odnosno konsolidirano godišnje izvješće, konsolidirana izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja ako se navodi odvojeno te konsolidirano nefinancijsko izvješće ako se izradi zasebno budu sastavljeni i objavljeni sukladno odredbama ovoga Zakona te su odgovorni za ispravnost pohranjenih isprava.

Članak 34., st. 14. Zakona o računovodstvu određuje da FINA, na temelju podataka u Registru godišnjih financijskih izvještaja, utvrđuje dostavlja li poduzetnik dokumentaciju radi javne objave u skladu s propisanim rokovima te dostavljaju li se financijski podatci za statističke i druge potrebe.
FINA je ovlašteni tužitelj, prema čl. 34., st. 15. Zakona o računovodstvu, za pokretanje prekršajnog postupka protiv:
- poduzetnika i odgovorne osobe poduzetnika koji ne dostave FINA-i dokumentaciju radi javne objave sukladno propisanim rokovima te
- poduzetnika i osoba koji ne dostave financijske podatke za statističke i druge potrebe.
FINA je dužna prema čl. 34., st. 16. Zakona o računovodstvu objaviti na svojoj mrežnoj stranici popis poduzetnika i osoba koji nisu dostavili dokumentaciju za javnu objavu i financijskih podataka za statističke i druge potrebe.


Tko, kada i što predaje Fini prikazano je u tablici (izvor: fina.hr):

Rok za predaju

Veličina poduzetnika

Mikro i mali

Srednji i veliki

30.06.

- Radi javne objave

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Bilješke uz financijski izvještaj
 • Revizorsko izvješće s prilozima - ako su obveznici**
 • Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka*
 • Odluka o utvrđivanju GFI-a
 • Referentna stranica ako su standardni izvještaji predani u elektroničkome obliku 

 

Javno se objavljuje skraćeni oblik GFI-a.

 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
 • Izvještaj o novčanim tokovima
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Revizorsko izvješće s prilozima**
 •  Godišnje izvješće
 • Odluka o utvrđivanju GFI-a
 • Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka*
 • Referentna stranica ako su dokumenti iz točke 1., 2. i 3. predani u elektroničkome obliku

 


*Obavezno se predaje, ali može biti dio godišnjega financijskog izvještaja, tj. može se navesti u bilješkama, ili dio godišnjega izvješća, pa u tom slučaju ne treba biti predana kao poseban dokument.
**Kad su obveznici revizije prema članku 20. Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 78/15., Uredba 134/15., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu 120/16.), a to su: pojedinačni i konsolidirani GFI subjekata od javnoga interesa te velikih i srednjih poduzetnika, pojedinačni i konsolidiranih GFI dioničkih društava, komanditnih društva i društava s ograničenom odgovornošću ako prelaze dva od tri kriterija: ukupna imovina – 15.000.000,00 kuna, ukupni prihodi – 30.000.000,00 kuna i prosječan broj radnika tijekom poslovne godine – 25. Ako nisu obveznici revizije temeljem navedenih kriterija, obvezi revizije podliježu i odvojeni te konsolidirani GFI poduzetnika koji su podnijeli zahtjev za uvrštavanje svojih vrijednosnih papira na uređeno tržište te GFI poduzetnika koji su sudionici statusne promjene kao preuzimatelji ili novoosnovana društva. Uz revizorsko izvješće poduzetnik obavezno prilaže i kompletan GFI u nestandardnome obliku tj. GFI koji je bio predmet revizije.

Za one obveznike koji nisu koristili aplikaciju od posljednje predaje GFI-a, preporuka je da provjere ispravnost postavki na svome računalu, prvenstveno radi provjere ispravnosti elektroničkoga potpisa kroz opciju "test e-potpisa". U slučaju neuspješnog testnog potpisivanja treba provjeriti je li preuzeta zadnja verzija Fininog potpisnog modula, a ako nije treba ju preuzeti s naslovnice web aplikacije RGFI te pripremiti računalo sukladno "Uputi za pripremu računala za rad s Fininim potpisnim modulom". Način rada s aplikacijom i potpisnim modulom opisan je u Korisničkoj uputi za aplikaciju RGFI putem web-a dostupnoj na naslovnici aplikacije. U nemogućnosti samostalnoga podešavanja postavki na računalu obveznici mogu kontaktirati Odjel za korisnike na besplatni broj telefona 0800 0080 ili na adresu e-pošte info@fina.hr.

 

- Može Vas zanimati

×

Koristimo internetske kolačiće (cookies) kako bi Vam osigurali najbolje iskustvo i funkcionalnost portala. Kolačići su na ovom portalu namijenjeni isključivo legitimnoj svrsi, poput olakšavanja pružanja usluga. Doznajte više o tome klikom na „Uvjeti korištenja i zaštita privatnosti“. Nastavkom korištenja portala prihvaćju se uvjeti korištenja i uporaba kolačića.

Povratak na vrh stranice