Švicarska Konfederacija ratificirala je Protokol III o slobodnom kretanju osoba između EU i Švicarske Konfederacije, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. Stupanjem na snagu ovog Protokola postupak ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja naših državljana u Švicarskoj, kao i obratno, u potpunosti se izjednačava s postupkom koji se primjenjuje u odnosima s drugim državama članicama EU. Stoga osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 1. siječnja 2017. godine pa nadalje mogu za vrijeme boravka u Švicarskoj koristiti zdravstvene usluge neodgodive naravi osnovom Europske kartice zdravstvenog osiguranja koju im je izdao HZZO. Na isti način švicarski osiguranici imaju pravo na neodgodivu zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u Hrvatskoj, osnovom svoje Europske kartice zdravstvenog osiguranja. Hrvatski državljani koji imaju švicarsku mirovinu, i koju su do sada bili obvezni sami plaćati doprinos za zdravstveno osiguranje, od navedenog datuma imaju pravo na reguliranje zdravstvenog osiguranja na teret nadležnog švicarskog zdravstvenog osiguravatelja. Kako bi to pravo ostvarili, potrebno je kontaktirati švicarskog osiguravatelja radi izdavanja potvrde E 121, a zahtjev za izdavanje spomenute potvrde moguće je uputiti i posredstvom nadležnog regionalnog ureda odnosno područne službe HZZO-a. Popis sklopljenih ugovora sa nazivima potvrda o ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.