Od S. banke d.d., primili smo upit koji se odnosi na eventualnu obvezu obračuna i uplate zakonske zatezne kamate na porez na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja koji se obračunavaju i plaćaju pri isplati plaće po sudskoj presudi i nagodbi u tijeku sudskog postupka, pri čemu je sudska presuda ili u konkretnom slučaju nagodba u tijeku sudskog postupka donesena odnosno postignuta na bruto iznos plaća. Nastavno odgovaramo. 1. Obveza obračuna zateznih kamata na porez na dohodak i prirez porezu na dohodak U skladu s člankom 45. stavci 1. i 2. Zakona predujam poreza na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac, isplatitelj primitka iz članka 14. istog Zakona ili sam porezni obveznik i to prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate. Odredbama članka 45. stavci 4. i 5. Zakona i članka 61. stavci 1. i 9. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06. i 68/07.) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava tijekom istog mjeseca svakog poreznog razdoblja isplaćenog primitka od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona i članaka 11., 12. i 15. toga Pravilnika, umanjenog za obračunane ...