Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine objavljen je u Narodnim novinama br. 153., stupa na snagu 26. prosinca 2013.   Ovim se Zakonom uređuje ostvarivanje doživotne otpremnine te osnivanje i poslovanje društava koja provode dokup mirovine.
Dokup mirovine prema ovome Zakonu provodi se socijalnim sporazumijevanjem između poslodavaca, sindikata i radnika, a na temelju kolektivnog ugovora odnosno sporazuma između poslodavca i njegovog radnika prigodom umirovljenja te ugovora između poslodavca i društva za dokup mirovine. U provedbi dokupa mirovine prema ovome Zakonu primjenjuju se načela određenih doprinosa i određenih davanja.
Dokupom mirovine ostvarenom na temelju ovoga Zakona ne gubi se pravo na otpremninu koja se ostvaruje na temelju drugih propisa. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.