Povodom vašeg dopisa Klasa: 411-01/03-01/187 Ur. broj:338-01-28-03-l od 3. rujna 2003. a vezano je uz tumačenje članka 64. stavak 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. - u nastavku teksta Zakon) odgovaramo u nastavku. Člankom 64. stavak 1. Zakona propisano je da obvezniku doprinosa kojemu je obveza utvrđena rješenjem, u razdoblju u kojemu koristi naknadu plaće iz članka 23. Zakona, miruje obveza doprinosa, osim ako ovim Zakonom nije drugačije riješeno. Člankom 66. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 94/01., 88/02., 149/02. i 117/03.) propisano je: "Obvezniku plaćanja doprinosa iz članka 52. točke 2. i 4. ovoga Zakona koji nije uplatio doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za najmanje dva kalendarska mjeseca, ograničava se korištenje prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja na hitnu medicinsku pomoć. Pod hitnom medicinskom pomoći podrazumijeva se pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanu neposredne opasnosti po život i zdravlje. Obustavljeno korištenje prava iz stavka 1. ovoga članka uspostavlja se od dana podmirenja dužnog iznosa doprinosa s pripadajućim kamatama." Iz citirane odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju proizlazi da se obvezniku doprinosa, u slučaju kada dva kalendarska mjeseca nije uplatio doprinos ...