Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! U Narodnim novinama br. 137/15. od 23. prosinca.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (dalje: Pravilnik) koji je stupio je na snagu danom objave. Prema odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13. 157/14. i 137/15.) dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu isplaćuju se za putovanja iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), uz uvjet da je udaljenosti najmanje 30 kilometara, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca. Dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu predstavlja naknadu za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje. Izmjenama Pravilnika službenim putovanjem u smislu Zakona o porezu na ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.