Prema podatcima u vašem pismu, porezni obveznik, obrtnik J. P. bio je obveznik poreza na dobit na vlastiti zahtjev, a prema rješenju Porezne uprave, za razdoblje od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2003. Dana 5. rujna 2003. otvoren je stečaj nad poreznim obveznikom. Budući da je poreznom obvezniku status obveznika poreza na dobit, po rješenju Porezne uprave istekao 31. prosinca 2003., dakle tijekom stečaja, postavljate pitanje može li stečajna upraviteljica donositi odluke i podnijeti zahtjev o promjeni njegovog poreznog statusa tj. o promjeni načina oporezivanja. Prema odredbi čl. 17. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03.), porezni obveznik iz čl. 15., st. 1., 2. i 3. istoga Zakona može, na vlastiti zahtjev, plaćati porez na dobit umjesto na dohodak. Pisani zahtjev kojim se traži promjena načina oporezivanja dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu. Rješenje kojim se usvaja zahtjev iz st. 2. ovoga članka obvezuje poreznog obveznika sljedeće tri godine. U opravdanim slučajevima Porezna uprava može odobriti i kraći rok prelaska s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit i obratno. Prema odredbama čl. 10., st. 1. i ...