Od poduzeća "A", primili smo upit koji se odnosi na popunjavanje obrazaca ID i PK-1 u slučaju kada su tijekom 2004. godine isplaćene posloprimcima plaće, ali obveze za javna davanja (doprinosi za obvezna osiguranja, porez na dohodak i prirez) jesu obračunate, ali ne i uplaćene. Nastavno odgovaramo. Odredbama članka 34. stavak 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03., 30/04.) koji se na utvrđivanje i oporezivanje dohotka fizičkih osoba primjenjivao do kraja 2004. godine, bilo je propisano da su poslodavci i isplatitelji mirovina obvezni o isplaćenom dohotku od nesamostalnog rada i uplaćenom porezu na dohodak sastavljati i Poreznoj upravi dostavljati, osim podataka iz stavka 2. toga članka Zakona o porezu na dohodak i druge propisane evidencije. Člankom 19. stavak 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03., 198/03., 169/04.) poslodavcima i osobama koje imaju obveze poslodavca bila je u 2004. godini propisana obveza sastavljanja i dostavljanja Poreznoj upravi mjesečnog Obrasca ID - "Izvješće o primicima od nesamostalnog rada, obračunanom porezu, prirezu i doprinosima u __ mjesecu ___ godine". Člankom 19. stavak 2. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se u Obrascu ...