Na temelju odredbi čl. 6. toč. 7. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01.,94/01. i 177/04.), radi jedinstvenog postupanja u primjeni zakonskih odredbi, službenicima Porezne uprave daje se sljedeća uputa: Dana 1. siječnja 2005. stupio je na snagu i primjenjuje se Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., dalje: Zakon) i Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/05. i 14/05., dalje: Pravilnik). Od 1. siječnja 2005. primjenjuju se i odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 177/04.) i Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 1/05. i 14/05.). Člankom 10. toč. 6. Zakona, koji je stupio na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2005., propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, a do propisane svote. Primitci učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima iz čl. 10. toč. 6. Zakona, iznad propisane svote, smatraju se drugim dohotkom prema čl. 32. st. 3. toč. 7. Zakona. Predujam poreza ...