Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 22/12.) koji je na snagu stupio 1. ožujka 2012., propisana je odredba prema kojoj mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu više nisu oslobođene oporezivanja. Stoga, radi jednakog postupanja donosimo uputu o načinu oporezivanja mirovina rezidenata ostvarenih u inozemstvu: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak je u članku 14. stavku 2. Zakona o porezu na dohodak, kojim se propisuje što se smatra primitkom od nesamostalnog rada, dodana točka 4. koja glasi: „mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu“. Navedeno znači da će se od 1. ožujka 2012. i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu smatrati primicima od nesamostalnog rada i oporezivati na način koji je propisan i za mirovine ostvarene u tuzemstvu, odnosno na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada kojeg rezidenti ostvare u inozemstvu, osim ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije propisano.

 

· Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja Naime, pri utvrđivanju oporezivih dohodaka, odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i višestranih međudržavnih ugovora ili sporazuma imaju prednost pred odredbama tuzemnoga Zakona. Republika Hrvatska ima ...