Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 84/08. od 18. srpnja 2008. dalje u tekstu: ZOO) koji je stupio na snagu 1. listopada 2008., izmijenjena je odredba članka 433.a ZPP (Narodne novine br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. i 117/03.) te glasi:

„(1) Kad utužuje novčane tražbine po osnovi radnog odnosa koje se utvrđuju u bruto iznosu, radnik ih je dužan utužiti u tom iznosu. Ako utužuje novčane tražbine po osnovi radnog odnosa, ne navodeći da zahtijeva bruto iznos, smatra se da je utužio bruto iznos. (2) Primjerak pravomoćne presude kojom je odlučio o zahtjevu radnika iz stavka 1. ovoga članka sud će dostaviti i poreznoj upravi.“

Navedenom novelom brisane su ranije odredbe članka 433.a stavaka 3., 4. i 5. ZPP kojima je bio uređen postupak u parnici iz radnog odnosa kad se utužuje novčane tražbine po osnovi radnog odnosa i prema kojima je banka bila dužna, nakon što naplati tražbinu, naplaćeni iznos položiti na poseban račun, a o obvezama i načinu postupanja u Poreznoj upravi je, radi primjene navedenih odredaba izdana uputa Klasa: 411-01/05-01/68, Ur. broj: 513-07-21-01/06-2 od 23. ožujka 2006.

Prema navedenim odredbama, u parnici iz ...