Nastavno na dopis KLASA 411-01/10-01/12, UR. BROJ: 513-07-21-01/10-1 od 15. ožujka 2010. a vezano uz nalaze prilikom kontrole primjene odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 177/04.) i Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08. i 94/09.) koje ureduju obveze doprinosa za osiguranike po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti (obrt, slobodna zanimanja, poljoprivreda i šumarstvo te ostale samostalne djelatnosti) koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit, dajemo uputu o postupanju u slučajevima:

- kada nedostaju izvješća o obračunatim doprinosima (Obrazac ID) za određenu godinu ili određeni mjesec u godini te nema evidentiranih zaduženja obvezama doprinosa za to razdoblje i

- kada za obračun doprinosa za određenu godinu ili određeni mjesec u godini nije primijenjena odredba o najnižoj mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa prema poduzetničkoj plaći ili su iz drugih razloga obveze doprinosa utvrđene i evidentirane u netočnom iznosu.

1. Utvrđivanje činjeničnog stanja

Poduzetnička plaća smatra se primitkom od kojega se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada prema članku 14. stavak 1. točka 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08.). Ali. kako nije propisana obveza isplate poduzetničke plaće, to je stvar samog poreznog obveznika (dalje u tekstu: ...