Od Osnovne škole R. iz Zagreba, zaprimljen je upit vezan uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02., 175/03. i 177/04. - dalje: Zakon) u dijelu koji uređuje obvezu posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, odnosno koju stopu doprinosa za obračun tog doprinosa treba primijeniti poslodavac koji zapošljava 87 radnika od kojih ni jedna osoba nije osoba s invaliditetom. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom i obveza plaćanja posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom te osnovica i stope za obračun tog doprinosa uređene su Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 143/02. i 33/05.), a prema odredbi čl. 10.a st.4. toga Zakona "na obvezu obračunavanja, plaćanja, izvještavanja, dospijeća za uplatu, obvezu plaćanja zatezne kamate u slučaju neplaćanja Posebnog doprinosa u propisanom roku i ostale obveze poslodavca vezane uz Posebni doprinos te na mjerodavnost zaprimanja izvješća, evidentiranje, naplatu, nadzor, zastaru utvrđivanja i prava na naplatu Posebnog doprinosa, vođenje drugostupanjskog i prekršajnog postupka, primjenjuju se posebni propisi koji uređuju doprinose za obvezna osiguranja, te opći porezni propisi i ...