Povodom vašeg upita od 6. veljače 2003. u vezi s obvezom obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema isplatama po ugovoru o djelu odgovaramo u nastavku: Prema odredbi članka 4. točka 7. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02.) isplatitelj primitka obveznik je obračunavanja i plaćanja doprinosa prema primicima isplaćenim s osnove druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada Prema odredbi članka 3. istoga Zakona: - druga samostalna djelatnost je djelatnost fizičke osobe koja, prema propisima o porezu na dohodak, ima obilježje samostalne djelatnosti i od koje se porez na dohodak plaća po odbitku (točka 5.) a, - povremeni nesamostalni rad je rad fizičke osobe za drugu fizičku ili za pravnu osobu, izvan radnog odnosa, na poslovima i zadacima koji, prema propisima o porezu na dohodak, imaju obilježje nesamostalnog rada (točka 25.). U skladu s navedenim dužni ste sami, prema obilježju konkretnog rada svake osobe, pozivom na propise o porezu na dohodak, razvrstati radi li se o isporuci s osnove druge samostalne djelatnosti ili nesamostalnog rada, jer o tome ovisi način utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa i način izvješćivanja. S obzirom da je vaše dopisništvo registrirano ...