Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! U Narodnim novinama br. 143/14. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2015., osim čl. 11. u dijelu koji se odnosi na oporezivanje kapitalnih dobitaka, a koji stupa na snagu 1. siječnja 2016.
  Tim Zakonom dolazi do novog obračuna plaće koji će se u pravilu primjenjivati kod isplate plaće za prosinac 2014. u siječnju 2015. iz razloga što se  porez na dohodak obračunava prema propisima koji su na snazi u trenutku isplate plaće odnosno prema načelu blagajne. Novi način obračuna plaće primjenjivat će se i pri isplatama svih zaostalih plaća nakon 1. siječnja 2015.
Nasuprot navedenom, ako se plaće isplaćuju na temelju sudske presude, sudske nagodbe, nagodbe sklopljene s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje sporova, te nagodbe sklopljene u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima,  a ugovorene su u bruto iznosu te plaće obračunavati će  se prema propisima koji su važili na dan kada je isplata trebala ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.