Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini objavljena je u Narodnim novinama br. 49/14., stupa na snagu 18. travnja 2014.   Pročišćeni tekst Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2014. godini može se vidjeti klikom miša ovdje.     Uvedene su nove brojčane oznake i novi uplatni računi, promijenjen je Prilog 1 - Popis računa proračuna, Prilog 3 - Popis vrsta prihoda i dopuštenih modela za vlastite prihode (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna) i Prilog 4 - Popis dopuštenih modela za zajedničke prihode proračuna i druge prihode za financiranje javnih potreba.   Nove brojčane oznake su: 1260 - Povrat poreza na dodanu vrijednost diplomatskim i konzularnim predstavništvima, posebnim misijama te međunarodnim organizacijama sa sjedištem u RH (članak 3. Pravilnika o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja PDV-a i trošarina za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije, te međunarodne organizacije). 8788 - Doprinos za zapošljavanje temeljem obveze ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.