Zaprimili smo vaš podnesak kojim postavljate upit da li se na osobu koja je korisnik obiteljske mirovine uslijed gubitka radne sposobnosti, kod isplate primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak može primijeniti izuzeće od obveze doprinosa u smislu članka 209. stavka 1. točke 15. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08., 94/09., 18/11., 22/12., 144/12., 148/13., 41/14. i 143/14.: dalje u tekstu Zakon). Nastavno odgovaramo. Sukladno odredbi članka 7. točki 49. Zakona umirovljenik je fizička osoba koja je stekla pravo iz obveznoga mirovinskog osiguranja od tuzemnog isplatitelja mirovine ili inozemnog isplatitelja mirovine sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju na starosnu mirovinu ili prijevremenu starosnu mirovinu, obiteljsku mirovinu, privremenu invalidsku mirovinu, invalidsku mirovinu zbog potpunog gubitka radne sposobnosti ili invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti pod uvjetom da nije zaposlena ili ne obavlja djelatnost iz točaka 1. do 5. toga članka. Korisnik invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti koji je zaposlen ili obavlja djelatnost iz točaka 1. do 5. toga članka ne smatra se umirovljenikom u smislu Zakona. Člankom 209. stavkom 1. točkom 15. Zakona propisano je da iznimno od odredaba članka 111. do 117 ...