Prema odredbi čl. 83., st. 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. - u nastavku teksta: Zakon), Porezna uprava donosi rješenje kojim se obveznicima doprinosa koji sami za sebe plaćaju doprinose utvrđuju mjesečna osnovica za obračun doprinosa i mjesečni iznosi doprinosa za uplatu. Poslovi vezani uz tiskanje i dostavu rješenja obvezniku te evidentiranje (knjiženje zaduženja) obavljat će se na dva načina i to: - u Gradskom zavodu za automatsku obradu podataka (GZAOP) i - u ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu odnosno uobičajenom boravištu obveznika doprinosa. U GZAOP-u se tiskaju rješenja za svakog obveznika doprinosa za kojega su dostavljeni podatci o svojstvu osiguranika i ostali podatci potrebni za utvrđivanje obveze od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Rješenja tiskana u GZAOP-u dostavljaju se obveznicima neposredno iz GZAOP-a a evidentiranje mjesečne obveze za uplatu (knjigovodstveno praćenje) obavlja se programski u GZAOP-u. U ispostavi Porezne uprave, izuzetno za 2003., tiskaju se, dostavljaju obvezniku i daju nalozi za evidentiranje mjesečne obveze za uplatu (knjigovodstveno praćenje) za skupine obveznika za koje nisu dostavljeni podatci ili su podatci za donošenje rješenja nedostatni ...