Ta je obveza propisana od 1. siječnja 2014. Izmjenom i dopunom Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine br. 153/13.).
Kako još nisu doneseni svi provedbeni propisi, a zbog ujednačene, pravilne, pravodobne i učinkovite primjene propisa Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured donijelo je Uputu o postupanju KLASA: 410-01/14-01/405, od 4. veljače 2014. kojom je propisano slijedeće:
- osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti obrta i trgovca pojedinca, slobodnog zanimanja, sportaša, poljoprivrede i šumarstva te ostalih samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuje dobit dužni su, kao obvezno osigurane osobe za slučaj nezaposlenosti obračunavati i obustaviti iznos doprinosa za zapošljavanje po stopi propisanoj člankom 16. stavkom 1. Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08. do 148/13.), prema osnovici propisanoj člankom 82. Zakona o doprinosa,
- obračunana obveza prikazuje se na Obrascu JOPPD na strani A Obrasca JOPPD pod novo polje VI.4.3., a na strani B pod polje 12.5. u rokovima propisanim člancima 83. i 84. Zakona o doprinosima.
- obračunani iznos doprinosa osiguranici su dužni uplatiti u korist računa broj HR1210010051863000160 - Državni proračun Republike Hrvatske, uz ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.