Od Sindikata novinara Hrvatske zaprimljen je upit u vezi s obvezom obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema odredbama Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. - u nastavku teksta: Zakon). Prema opisu iz upita radi se, u bitnome, o činjenici da se brojni honorarni radnici u medijima obraćaju s pitanjima i prigovorima na nejednako postupanje, pa i diskriminaciju prema njima nakon uvođenja obveznih doprinosa. Konkretno, tehničaru koji u redakciji radi honorarno pokraj novinara moraju se plaćati doprinosi a novinaru ne moraju, ako novinar za nekoga obavi neki nenovinarski posao moraju se platiti doprinosi, ako napiše tekst ne moraju. Medijski poslodavci sav teret doprinosa prebacuju na honorarce - smanjuju se honorari za cijeli postotak novog opterećenja ili im se otkazuje suradnja. Mnogi od novinara svakodnevno kod poslodavca radi honorarno i više godina, a nemaju ni dana radnog staža. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku: Člankom 9. Zakona, propisano je da je osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja primitak s osnove druge samostalne djelatnosti te primitak s osnove povremenog nesamostalnog rada izvan ugovora o radu (izvan radnog odnosa), a iznimno, prema odredbi st. 3. istoga članka, ne postoji obveza doprinosa prema ...